Báo giá

Gói Free

0 VND/tháng
0.00 $/month

Gói Startup

45.000 VND/tháng
2.00 $/month

Gói Basic

450.000 VND/tháng
22.00 $/month

Gói Advance

100.000.000 VND/mobile app
5000.00 $/mobile app

Gói Basic

450.000 VND/tháng

22.00 $/month

Gói Free

0 VND/tháng

0.00 $/month

Gói Startup

45.000 VND/tháng

2.00 $/month

Gói Advance

100.000.000 VND/mobile app

5000.00 $/mobile app